Công nghiệp hỗ trợ

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
104/2021/NĐ-CP 04/12/2021 Chính phủ 104/2021/NĐ-CP Nghị định 104/2021/NĐ-CP về việc Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước
103/2021/NĐ-CP 26/11/2021 Chính phủ 103/2021/NĐ-CP Quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước
19/2021/TT-BCT 23/11/2021 Bộ Công Thương 19/2021/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung Thông tư 55/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2015 quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với các Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển
57/2021/NĐ-CP 04/06/2021 Chính phủ 57/2021/NĐ-CP Bổ sung điểm g khoản 2 Điều 20 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ
115/NQ-CP 06/08/2020 Chính phủ 115/NQ-CP Nghị quyết 115/NQ-CP Về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ
1403/QĐ-BCT 28/05/2020 Bộ Công Thương 1403/QĐ-BCT Quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ
29/2018/TT-BTC 28/03/2018 Bộ Công Thương 29/2018/TT-BTC Hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ
10/2017/QĐ-TTg 03/04/2017 Thủ tướng Chính phủ 10/2017/QĐ-TTg Ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ
68/QĐ-TTg 18/01/2017 Thủ tướng Chính phủ 68/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025
21/2016/TT-BTC 05/02/2016 Bộ Tài chính 21/2016/TT-BTC Hướng dẫn về khai thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 3/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ
55/2015/TT-BCT 30/12/2015 Bộ Công Thương 55/2015/TT-BCT Quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển
111/2015/NĐ-CP 03/11/2015 Chính phủ 111/2015/NĐ-CP Nghị định 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ