Công tác quản lý công chức, viên chức

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
138/2020/NĐ-CP 27/11/2020 Chính phủ 138/2020/NĐ-CP Quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức
115/2020/NĐ-CP 25/09/2020 Chính phủ 115/2020/NĐ-CP Quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức