Cụm Công Nghiệp

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
175/KH-UBND 27/10/2021 UBND tỉnh 175/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 11/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển và quản lý khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
06-NQ/TU 11/10/2021 Tỉnh ủy 06-NQ/TU Về phát triển và quản lý khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
24/QĐ-UBND 30/06/2021 UBND tỉnh 24/QĐ-UBND Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình