Cụm công nghiệp

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
66/2020/NĐ-CP 06/11/2020 Chính phủ 66/2020/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
28/2020/TT-BCT 03/09/2020 Bộ Công Thương 28/2020/TT-BCT Thông tư Quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một s
68/2017/NĐ-CP 25/05/2017 Chính phủ 68/2017/NĐ-CP Nghị định Về quản lý, phát triển cụm công nghiệp