Đào tạo, bồi dưỡng

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
42/2019/QĐ-UBND 30/10/2019 UBND tỉnh 42/2019/QĐ-UBND Quy chế đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức