Hóa chất, phân bón vô cơ

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
48/2020/TT-BCT 21/12/2021 Bộ Công Thương 48/2020/TT-BCT Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm Quy chuẩn 05A:2020/BCT
06/2015/TT-BCT 23/04/2015 06/2015/TT-BCT Thông tư sửa đổi bổ sung của Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực hóa chất, điện và hoạt động mua bán hàng hóa
10358/QĐ-BCT 14/11/2014 10358/QĐ-BCT Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương
36/2014/TT-BCT 22/10/2014 36/2014/TT-BCT Thông tư quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất
202/2013/NĐ-CP 27/11/2013 202/2013/NĐ-CP Nghị định về quản lý phân bón
20/2013/TT-BCT 05/08/2013 20/2013/TT-BCT Thông tư quy định về Kế hoạch và biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp