Hội nhập kinh tế quốc tế

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
01/QĐ-TTg 04/01/2022 Thủ tướng Chính phủ 01/QĐ-TTg Quyết định số 01/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (Hiệp định RCEP).
596/QĐ-TTg 23/06/2019 596/QĐ-TTg Quyết định về việc thành lâp Ban Chỉ đạo quốc gia về Hội nhập quốc tế
31/NQ-CP 23/06/2019 Chính phủ 31/NQ-CP Nghị quyết số 31/NQ-CP của Chính phủ : Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về hội nhập quốc tế
49/NQ-CP 10/07/2014 Chính phủ 49/NQ-CP Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững
6433/QĐ-BCT 23/06/2014 6433/QĐ-BCT Quyết định Ban hành Chương trình hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ về Chương trình hành động hội nhập quốc tế