Khoáng sản

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
203/2013/NĐ-CP 22/06/2019 203/2013/NĐ-CP Nghị định quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
18/2013/QĐ-TTg 29/03/2013 Thủ tướng 18/2013/QĐ-TTg Quyết định về cải tạo phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản
16/2012/TT-BTNMT 29/11/2012 16/2012/TT-BTNMT Thông tư Quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động kho
33/2012/TT-BCT 14/11/2012 33/2012/TT-BCT Thông tư Quy định về lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế mỏ, dự án đầu tư xây dựng mỏ khoáng sản rắn