Khuyến công

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
759/QĐ-UBND 18/06/2020 UBND tỉnh 759/QĐ-UBND Phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025
839/HDLS-SCT-STC 28/06/2019 Liên ngành 839/HDLS-SCT-STC Hướng dẫn liên sở số về việc thực hiện một số nội dung của Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 20/5/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công tỉnh NBình
18/2019/QĐ-UBND 20/05/2019 UBND tỉnh 18/2019/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công tỉnh Ninh Bình
32/NQ-HĐND 23/01/2003 HĐND tỉnh Ninh Bình 32/NQ-HĐND Nghị quyết 32/NQ-HĐND Về việc lập quỹ khuyến công