Môi trường

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
31/2016/TT-BTNMT 14/10/2016 31/2016/TT-BTNMT Thông tư về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
38/2015/NĐ-CP 24/04/2015 38/2015/NĐ-CP Nghị định Quản lý chất thải và phế liệu
45/2014/TT-BGTVT 03/10/2014 45/2014/TT-BGTVT Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 3 đối với xe mô tô 2 bánh sản xuất, lắp ráp và nhập mới
06/2013/TT-BTNMT 07/05/2013 06/2013/TT-BTNMT Thông tư ban hành danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất chế biến có nước thải chứa kim loại nặng phục vụ tính phí bảo vệ môi trường đối với nước thải