Năng lượng nguyên tử, điện hạt nhân và năng lượng tái tạo

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
13/2020/QĐ-TTg 06/04/2020 Thủ tướng Chính phủ 13/2020/QĐ-TTg Quyết định 13/2020/QĐ-TTg Về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam
08/2020/QĐ-TTg 05/03/2020 Thủ tướng Chính phủ 08/2020/QĐ-TTg Quyết định 08/2020/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 24/2014/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam
02/2019/TT-BCT 15/01/2019 Bộ Công Thương 02/2019/TT-BCT Thông tư 02/2019/TT-BCT Quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió
39/2018/QĐ-TTg. 10/09/2018 Thủ tướng Chính phủ 39/2018/QĐ-TTg. Quyết định 39/2018/QĐ-TTg. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam
06/2013/TT-BCT 08/03/2013 06/2013/TT-BCT Thông tư quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển điện gió