Phòng chống tham nhũng

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
134/2021/NĐ-CP 30/12/2021 Chính phủ 134/2021/NĐ-CP Nghị định số 134/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
130/2020/NĐ-CP 30/10/2020 Chính phủ 130/2020/NĐ-CP Nghị định 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
59/2019/NĐ-CP 01/07/2019 Chính phủ 59/2019/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
36/2018/QH14 20/11/2018 Quốc hội 36/2018/QH14 Luật Phòng, chống tham nhũng 36/2018/QH14