Quản lý chất lượng xây dựng công trình điện

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
557/QĐ-UBND 25/08/2021 UBND tỉnh 557/QĐ-UBND Quyết định ban hành Bộ tiêu chí cơ bản và Quy trình đánh giá chất lượng hoạt động đối với đơn vị tư vấn trong công tác khảo sát xây dựng; lập, kiểm tra hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên
120/UBND-VP4 05/03/2021 UBND tỉnh 120/UBND-VP4 Quản lý chất lượng hoạt động đối với các đơn vị tư vấn trong công tác lập dự án đầu tư, báo cáo KTKT, thiết kế, dự toán xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình