Quản lý chợ

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
721/QĐ-UBND 17/10/2015 UBND tỉnh 721/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt phân hạng chợ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
310/QĐ-UBND 05/05/2014 UBND tỉnh 310/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt mô hình chợ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm của UBND tỉnh Ninh Bình
9211:2012 28/12/2012 9211:2012 Tiêu Chuẩn Việt Nam - Chợ tiêu chuẩn thiết kế
18/2012/QĐ-UBND 13/07/2012 UBND tỉnh 18/2012/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình