Quản lý giá

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
56/2014/TT-BTC 28/04/2014 Bộ Tài chính 56/2014/TT-BTC Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá
177/2013/NĐ-CP 14/11/2013 Bộ Tài chính 177/2013/NĐ-CP 56/2014/TT-BTC
11/2012/QH13 20/06/2012 Quốc hội 11/2012/QH13 Luật giá