Quy hoạch phát triển công nghiệp

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
726/QĐ-TTg 16/06/2022 Thủ tướng Chính phủ 726/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hoá chất Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040
38/2020/QĐ-TTg 30/12/2020 Thủ tướng Chính phủ 38/2020/QĐ-TTg Ban hành Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển
1413/QĐ-TTg 15/09/2020 Thủ tướng Chính phủ 1413/QĐ-TTg Phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
124-NQ/CP 03/09/2020 Chính phủ 124-NQ/CP Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
2903/QĐ-BCT 16/08/2018 Bộ Công Thương 2903/QĐ-BCT Ban hành “Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành Công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2018-2020, xét đến năm 2025”;
598/QĐ-TTg 25/05/2018 Thủ tướng Chính phủ 598/QĐ-TTg Phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành công nghiệp giai đoạn 2018 - 2020, có xét đến năm 2025
319/QĐ-TTg 15/04/2018 Thủ tướng Chính phủ 319/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035;
23-NQ/TW 22/03/2018 Bộ Chính trị 23-NQ/TW Nghị quyết Về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
2992/QD-TTg 17/06/2017 2992/QD-TTg Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Nhựa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2025
13/2017/QĐ-TTg 28/04/2017 Thủ tướng Chính phủ 13/2017/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014
428/QĐ-TTg 18/03/2016 Thủ tướng Chính phủ 428/QĐ-TTg Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030
2146/QĐ-TTg 01/12/2014 Thủ tướng Chính phủ 2146/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành công thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
879/QĐ-TTg 09/06/2014 Thủ tướng Chính phủ 879/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
880/QĐ-TTg 09/06/2014 Thủ tướng Chính phủ 880/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
2888/QĐ-BCT 08/09/2009 2888/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp chế tạo thiết bị đồng bộ giai đoạn đến năm 2015, có xét đến năm 2025
2435/QĐ-BCT 21/05/2009 2435/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Rượu - bia - nước giải khát Việt Nam tầm nhìn đến năm 2015, có xét đến năm 2025
48/2008/QĐ-BCT 19/12/2008 48/2008/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành sản xuất thiết bị điện giai đoạn 2006-2015, tầm nhìn đến 2025