Quy hoạch phát triển điện lực, cung ứng điện và sử dụng điện

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
16/2023/TT-BCT 31/08/2023 Bộ Công Thương 16/2023/TT-BCT Thông tư hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt
1062/QĐ-BCT 04/05/2023 Bộ Công Thương 1062/QĐ-BCT Quyết định quy định về giá bán điện
1881/QĐ-TTg 09/11/2021 Thủ tướng Chính phủ 1881/QĐ-TTg Quyết định ban hành danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2020
4006/QĐ-BCT 23/10/2018 4006/QĐ-BCT Quyết định quy định về giá bán buôn điện cho đơn vị bán lẻ điện tại chợ
36/2018/TT-BCT 16/10/2018 36/2018/TT-BCT Thông tư quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực
31/2018/TT-BCT 05/10/2018 31/2018/TT-BCT Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31/10/2013 quy định kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện
2059/ĐTĐL-GP 28/08/2018 2059/ĐTĐL-GP Hướng dẫn thực hiện bán điện quy định tại thông tư 25/2018/TT-BCT
1235/QĐ-BCT 10/04/2017 1235/QĐ-BCT Quyết định v/v phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kW
39/2015/TT-BCT 18/11/2015 Bộ Công Thương 39/2015/TT-BCT Thông tư quy định hệ thống điện phân phối
09/2015/TT-BCT 25/05/2015 09/2015/TT-BCT Thông tư quy định trình tự,thủ tục phê duyệt chủ trương mua, bán điện với nước ngoài
2256/QĐ-BCT 12/03/2015 2256/QĐ-BCT Quyết định quy định về giá bán điện
137/2013/NĐ- CP 21/10/2013 Chính phủ 137/2013/NĐ- CP Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực
24/2012/QH13 20/11/2012 Quốc hội 24/2012/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực
28/2004/QH11 03/12/2004 Quốc hội 28/2004/QH11 Luật Điện lực