Quy hoạch thương mại

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
272/QĐ-BCT 12/01/2015 272/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt Đề án
3098/QĐ-BCT 24/06/2011 3098/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển thương mại Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và định hướng đến 2030
17/2010/TT-BCT 05/05/2010 17/2010/TT-BCT Thông tư quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phát triển ngành thương mại
23/QĐ-TTg 14/09/2009 23/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Đề án
27/2007/QĐ-TTg 15/02/2007 27/2007/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thương mại trong nước đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020