Sản xuất, kinh doanh thuốc lá

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
9726/QĐ-BCT 19/12/2013 9726/QĐ-BCT Quyết định Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới mua bán sản phẩm thuốc lá giai đoạn 2020, có xét đến năm 2025
21/2013/TT-BCT 25/09/2013 21/2013/TT-BCT Thông tư Quy định chi tiết một số điều của NĐ 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá
67/2013/NĐ-CP 27/06/2013 67/2013/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá
09/2012/QH13 18/06/2013 09/2012/QH13 Luật phòng, chống tác hại thuốc lá
229/QĐ-TTg 25/01/2013 229/QĐ-TTg Quyết định Phê duyệt