Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
25/2020/TT-BCT 29/09/2020 Bộ Công thương 25/2020/TT-BCT Tông tư Quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng
34/CT-TTg 07/08/2017 Thủ tướng 34/CT-TTg Chỉ thị về việc tăng cường tiết kiệm điện
78/2013/QĐ-TTg 25/12/2013 78/2013/QĐ-TTg Quyết định v/v ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện,thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới
03/2013/QĐ-TTg 14/01/2013 03/2013/QĐ-TTg Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12/09/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện