Thi đua – Khen thưởng

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
39/2019/QĐ-UBND 22/10/2019 UBND tỉnh 39/2019/QĐ-UBND QĐ v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định 09/2018/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình
09/2018/QĐ-UBND 04/06/2018 UBND tỉnh 09/2018/QĐ-UBND Quy chế khen thưởng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình