Thương mại điện tử

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
01/2022/TT-BCT 18/01/2022 Bộ Công Thương 01/2022/TT-BCT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 47/2014/TT-BCT và thông tư 59/2015/TT-BCT
85/2021/NĐ-CP 25/09/2021 Chính phủ 85/2021/NĐ-CP Nghị định 85/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 53/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử
21/2018/TT-BCT 20/08/2018 Bộ Công Thương 21/2018/TT-BCT Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử
59/2015/TT-BCT 31/12/2015 Bộ Công Thương 59/2015/TT-BCT Thông tư Quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động
07/2015/QĐ-TTg 02/03/2015 Chính phủ 07/2015/QĐ-TTg Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia
47/2014/TT-BCT 05/02/2014 Bộ Công Thương 47/2014/TT-BCT Thông tư Quy định về quản lý website thương mại điện tử
52/2013/NĐ-CP 16/05/2013 52/2013/NĐ-CP Nghị định 52/2013/NĐ-CP của Chính phủ về thương mại điện tử