Tổ chức bộ máy, biên chế

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
22/2021/QĐ-UBND 22/06/2021 UBND tỉnh 22/2021/QĐ-UBND Quyết định quy định cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Ninh Bình