Tổ chức bộ máy, biên chế

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
04/2022/TT-BCT 28/01/2022 Bộ Công Thương 04/2022/TT-BCT Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
47/2019/QH14 22/11/2019 Quốc hội 47/2019/QH14 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính quyền địa phương
22/2015/TTLT-BCT-BNV 30/06/2015 Liên ngành 22/2015/TTLT-BCT-BNV Thông tư liên tịch 22/2015/TTLT-BCT-BNV của Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
77/2015/QH13 16/06/2015 Quốc hội 77/2015/QH13 Luật Tổ chức chính quyền địa phương