Xúc tiến thương mại

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
11/2010/TT-BTTTT 14/05/2010 Bộ Thông tin và Truyền thông 11/2010/TT-BTTTT Thông tư Quy định hoạt động khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động
07/2007/TTLT-BTM-BTC 06/07/2007 Bộ Tài chính 07/2007/TTLT-BTM-BTC Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều về Khuyến mại và Hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động Xúc tiến thương mại
37/2006/NĐ-CP 04/04/2006 Chính phủ 37/2006/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động Xúc tiến thương mại