Sửa đổi, bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014

Thuộc tính Giá trị
Tên văn bản: Sửa đổi, bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014
Số/ký hiệu: 13/2017/QĐ-TTg
Ngày CB: 28/04/2017
CQ ban hành: Thủ tướng Chính phủ

Tải xuống Quay lại