Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Thuộc tính Giá trị
Tên văn bản: Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
Số/ký hiệu: 13/2020/TT-BCT
Ngày CB: 18/06/2020
CQ ban hành: Bộ Công Thương

Tải xuống Quay lại