Chỉ thị 13/CT-TTg Về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

Thuộc tính Giá trị
Tên văn bản: Chỉ thị 13/CT-TTg Về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
Số/ký hiệu: 13/CT-TTg 2016
Ngày CB: 16/12/2016
CQ ban hành: Thủ tướng Chính phủ

Tải xuống Quay lại