Quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ

Thuộc tính Giá trị
Tên văn bản: Quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ
Số/ký hiệu: 1403/QĐ-BCT
Ngày CB: 28/05/2020
CQ ban hành: Bộ Công Thương

Tải xuống Quay lại