Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia

Thuộc tính Giá trị
Tên văn bản: Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia
Số/ký hiệu: 17/2018/TT-BCT
Ngày CB: 10/07/2018
CQ ban hành: Bộ Công Thương

Tải xuống Quay lại