Khuyến công

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
1881/QĐ-TTg 2020 20/11/2020 Thủ tướng Chính phủ 1881/QĐ-TTg 2020 Phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021-2025
17/2018/TT-BCT 10/07/2018 Bộ Công Thương 17/2018/TT-BCT Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia
14/2018/TT-BCT 28/06/2018 Bộ Công Thương 14/2018/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiểu biểu
28/2018/TT-BCT 28/03/2018 Bộ Công Thương 28/2018/TT-BCT Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công
20/2017/TT-BCT 29/09/2017 Bộ Công Thương 20/2017/TT-BCT Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP
26/2014/TT-BCT 28/08/2014 Bộ Công Thương 26/2014/TT-BCT Quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiểu biểu
36/2013/TT-BCT 27/12/2013 Bộ Công Thương 36/2013/TT-BCT Quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia
46/2012/TT-BCT 28/10/2012 Bộ Công Thương 46/2012/TT-BCT Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công
45/2012/NĐ-CP 21/05/2012 Chính phủ 45/2012/NĐ-CP Nghị định 45/2012/NĐ-CP về Khuyến công