Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030

Thuộc tính Giá trị
Tên văn bản: Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030
Số/ký hiệu: 428/QĐ-TTg
Ngày CB: 18/03/2016
CQ ban hành: Thủ tướng Chính phủ

Tải xuống Quay lại