Phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành công nghiệp giai đoạn 2018 - 2020, có xét đến năm 2025

Thuộc tính Giá trị
Tên văn bản: Phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành công nghiệp giai đoạn 2018 - 2020, có xét đến năm 2025
Số/ký hiệu: 598/QĐ-TTg
Ngày CB: 25/05/2018
CQ ban hành: Thủ tướng Chính phủ

Tải xuống Quay lại