Về việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025

Thuộc tính Giá trị
Tên văn bản: Về việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025
Số/ký hiệu: 68/QĐ-TTg
Ngày CB: 18/01/2017
CQ ban hành: Thủ tướng Chính phủ

Tải xuống Quay lại