sửa đổi chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ

Thuộc tính Giá trị
Tên văn bản: sửa đổi chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ
Số/ký hiệu: 03/2021/TT-BNV
Ngày CB: 28/06/2021
CQ ban hành: Bộ Nội vụ

Tải xuống Quay lại