Nâng lương

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
03/2021/TT-BNV 28/06/2021 Bộ Nội vụ 03/2021/TT-BNV sửa đổi chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ
08/2013/TT-BNV 31/07/2013 Bộ Nội vụ 08/2013/TT-BNV Nâng bậc lương thường xuyên, trước thời hạn, phụ cấp, thâm niên vượt khung đối với công chức, viên chức và người lao động