Nâng bậc lương thường xuyên, trước thời hạn, phụ cấp, thâm niên vượt khung đối với công chức, viên chức và người lao động

Thuộc tính Giá trị
Tên văn bản: Nâng bậc lương thường xuyên, trước thời hạn, phụ cấp, thâm niên vượt khung đối với công chức, viên chức và người lao động
Số/ký hiệu: 08/2013/TT-BNV
Ngày CB: 31/07/2013
CQ ban hành: Bộ Nội vụ

Tải xuống Quay lại