Điều chỉnh Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Thuộc tính Giá trị
Tên văn bản: Điều chỉnh Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Số/ký hiệu: 1065/QĐ-UBND
Ngày CB: 31/08/2020
CQ ban hành: UBND tỉnh

Tải xuống Quay lại