Quy hoạch phát triển công nghiệp

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
478/QĐ-UBND 06/05/2021 UBND tỉnh 478/QĐ-UBND Điều chỉnh Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
1065/QĐ-UBND 31/08/2020 UBND tỉnh 1065/QĐ-UBND Điều chỉnh Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
655/QĐ-UBND 10/05/2018 UBND tỉnh 655/QĐ-UBND Quyết định v/v điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng 2030
1496/QĐ-UBND 31/12/2015 UBND tỉnh 1496/QĐ-UBND Quyết định V/v phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
565/QĐ-UBND 23/12/2014 UBND tỉnh 565/QĐ-UBND Quyết định V/v phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh NB đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
615/QĐ-UBND 28/08/2013 UBND tỉnh 615/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch phát triển nghề, làng nghề gắn với du lịch tỉnh Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030