Thông tư quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực

Thuộc tính Giá trị
Tên văn bản: Thông tư quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực
Số/ký hiệu: 25/2013/TT-BCT
Ngày CB: 29/10/2013
CQ ban hành:

Tải xuống Quay lại