Phê duyệt Quy hoạch phát triển nghề, làng nghề gắn với du lịch tỉnh Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Thuộc tính Giá trị
Tên văn bản: Phê duyệt Quy hoạch phát triển nghề, làng nghề gắn với du lịch tỉnh Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Số/ký hiệu: 615/QĐ-UBND
Ngày CB: 28/08/2013
CQ ban hành: UBND tỉnh

Tải xuống Quay lại