Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
26/2014/TT-BKHCN 10/10/2014 Bộ Khoa học và Công nghệ 26/2014/TT-BKHCN Thông tư 26/2014/TT-BKHCN Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ/TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng
19/2014/QĐ-TTg 05/03/2014 Thủ tướng Chính phủ 19/2014/QĐ-TTg Quyết định 19/2014/QĐ-TTg áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;