Tiếp công dân

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
04/2021/TT-TTCP 01/10/2021 Thanh tra Chính phủ 04/2021/TT-TTCP Thông tư 04/2021/TT-TTCP quy định quy trình tiếp công dân
03/2016/TT-TTCP 29/12/2016 Thanh tra Chính phủ 03/2016/TT-TTCP Thông tư số 03/2016/TT-TTCP Quy định về trang phục đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân.
320/2016/TT-BTC 14/12/2016 Bộ Tài chính 320/2016/TT-BTC Thông tư 320/2016/TT-BTC quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
64/2014/NĐ-CP 26/06/2014 Chính phủ 64/2014/NĐ-CP Nghị định 64/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân
42/2013/QH13 25/11/2013 Quốc hội 42/2013/QH13 Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13