Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan nhà nước

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
14/2020/TT-BTTTT 08/07/2020 Bộ Thông tin và Truyền thông 14/2020/TT-BTTTT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020
73/2019/NĐ-CP 05/09/2019 Chính phủ 73/2019/NĐ-CP Nghị định quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
32/2017/TT-BTTT 15/11/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông 32/2017/TT-BTTT Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
43/2011/NĐ-CP 13/06/2011 Chính phủ 43/2011/NĐ-CP Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước