Công tác cải cách hành chính

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
01/2023/TT-VPCP 05/04/2023 Văn phòng Chính phủ 01/2023/TT-VPCP Thông tư số 01/2023/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc Quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
42/2022/NĐ-CP 24/06/2022 Chính phủ 42/2022/NĐ-CP Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ về việc Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng
107/2021/NĐ-CP 06/12/2021 Chính phủ 107/2021/NĐ-CP Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
76/NQ-CP 15/07/2021 Chính phủ 76/NQ-CP Nghị quyết Ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030
45/2020/NĐ-CP 08/04/2020 Chính phủ 45/2020/NĐ-CP Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
01/2018/TT-VPCP 23/11/2018 Văn phòng Chính phủ 01/2018/TT-VPCP Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
61/2018/NĐ-CP 23/04/2018 Chính phủ 61/2018/NĐ-CP Nghị định Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
02/2017/TT-VPCP 30/10/2017 Văn phòng Chính phủ 02/2017/TT-VPCP Hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
92/2017/NĐ-CP 07/08/2017 Chính phủ 92/2017/NĐ-CP Nghị định 92/2017/NĐ-CP Sửa đổi bổ sung một số điều nghị định có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
45/2016/QĐ-TTg 19/10/2016 Thủ tướng Chính phủ 45/2016/QĐ-TTg Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
63/2010/NĐ-CP 08/06/2010 Chính phủ 63/2010/NĐ-CP Nghị định 63/2010/NĐ-CP Về kiểm soát thủ tục hành chính