Tiếp công dân

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
43/2017/NQ-HĐND q 13/12/2017 HĐND tỉnh Ninh Bình 43/2017/NQ-HĐND q Nghị quyết 43/2017/NQ-HĐND quy định nội dung mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
02/2016/QĐ-UBND 06/01/2016 UBND tỉnh 02/2016/QĐ-UBND Quyết định 02/2016/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình