Quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp

Số hiệu Ngày CB CQ Ban hành Tên văn bản Download
655/QĐ-UBND 10/05/2018 UBND tỉnh 655/QĐ-UBND Quyết định v/v điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng 2030
1751/QĐ-UBND 15/12/2017 UBND tỉnh 1751/QĐ-UBND Quyết định v/v phê duyệt chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Ninh Bình đến năm 2025
1496/QĐ-UBND 31/12/2015 UBND tỉnh 1496/QĐ-UBND Quyết định V/v phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
565/QĐ-UBND 23/12/2014 UBND tỉnh 565/QĐ-UBND Quyết định V/v phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh NB đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030