Quyết định số 01/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (Hiệp định RCEP).

Thuộc tính Giá trị
Tên văn bản: Quyết định số 01/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (Hiệp định RCEP).
Số/ký hiệu: 01/QĐ-TTg
Ngày CB: 04/01/2022
CQ ban hành: Thủ tướng Chính phủ

Tải xuống Quay lại