Thông tin tuyên truyền

Thông báo về việc chuyển hoạt động tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính từ bộ phận Một cửa của Sở Công thương ra trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

23/09/2020

Thực hiện Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình (gọi tắt là Trung tâm); Công văn số 01/UBND-TTPVHCC ngày 11/8/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai hoạt động ...

Một số nội dung Nghị định 99/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ

11/09/2020

Ngày 26/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 99/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.  

Triển khai Nghị định 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ

11/09/2020

Ngày 26/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 98/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

Tăng cường thực hiện tiết kiệm điện giai đoạn 2020 – 2025 theo Chỉ thị số 20/CT-Ttg của Thủ tướng Chính phủ

31/08/2020

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và nhân dân trên địa bàn tỉnh thực hiện các biện pháp tăng cường ...

Triển khai Kết luận 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư và các Luật, Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

28/08/2020

Trong những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân, công tác phổ biến giáo dục pháp ...