Thủ tục hành chính


Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương (Dịch vụ công: Mức độ 3)

11/07/2019

Giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện được sửa đổi, bổ sung trong trường hợp đổi tên, địa chỉ trụ sở của đơn vị được cấp giấy phép hoặc tổ chức đề nghị cấp giấy phép nhận chuyển giao tài sản từ đơn vị đã được cấp giấy phép hoạt động điện lực. Thời ...

Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương (Dịch vụ công: Mức độ 3)

11/07/2019

Giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện có thời hạn tối đa là 05 năm. Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị thời hạn giấy phép hoạt động điện lực ngắn hơn thời hạn tối đa của giấy phép hoạt động điện lực thì cấp theo thời hạn đề nghị. Căn ...

Gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

11/07/2019

- Trình tự thực hiện: + Hồ sơ gửi trong thời hạn ít nhất 30 ngày trước khi Giấy phép lập cơ sở bán lẻ hết hiệu lực. + Hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Sở Công Thương. + Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở ...

Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

11/07/2019

- Trình tự thực hiện: + Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương tới Sở Công Thương nơi doanh nghiệp dự kiến hoạt động. + Tiếp nhận hồ sơ: Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ và xem xét tình đầy đủ, hợp lệ. Trường hợp ...